Ga naar de hoofdinhoud

Algemene voorwaarden

Algemene bedrijfsvoorwaarden van Alien Mobility

Algemene verkoopsvoorwaarden

 

ALGEMEEN

 1. Behoudens afwijkingen uitdrukkelijk schriftelijk vastgesteld tussen ZAPPASS NV, handelend onder de naam Alien Mobility (hierna ALIEN MOBILITY) en de klant zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle relaties, aanbiedingen en leveringen tussen ALIEN MOBILITY en de klant. Het plaatsen van een (online) bestelling of de betaling van een factuur door de klant vormt het bewijs dat hij deze voorwaarden zonder voorbehoud aanvaardt.
 2. De toepasselijkheid van de eventuele algemene of bijzondere voorwaarden van de klant wordt door ALIEN MOBILITY uitdrukkelijk van de hand gewezen. In geval de inkoopvoorwaarden van de klant in strijd zouden zijn met deze algemene verkoopvoorwaarden zijn alleen de laatst genoemde voorwaarden van kracht.
 3. De algemene verkoopsvoorwaarden gelden als basis voor alle andere, bijkomende overeenkomsten afgesloten tussen de klant en ALIEN MOBILITY.

AANBOD, OFFERTE, PRIJZEN

 1. Aanbiedingen en offertes van ALIEN MOBILITY zijn niet bindend. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten.
 2. De onvoorwaardelijke aanvaarding van de offerte bindt de klant.
 3. Prijzen zijn vastgesteld op basis van de prijzen van grondstoffen, officiële koersen, wedden en sociale lasten geldig op de datum van offerte en kunnen door ALIEN MOBILITY worden aangepast indien de voormelde parameters wijzigen.

LEVERINGS- EN BETAALTERMIJNEN

 1. De door ALIEN MOBILITY opgegeven leveringstermijnen zijn louter indicatief en niet bindend. Vertragingen wettigen geenszins de annulering van de bestelling, het verbreken van de overeenkomst, een prijsvermindering of enige eis tot schadevergoeding.
 2. Bij online aankoop worden de producten die het voorwerp uitmaken van de verkoop onmiddellijk betaald met een kredietkaart, debetkaart of elke andere methode die de website voorziet. De klant is verplicht, in voorkomend geval, het nummer van zijn/haar Visa of Mastercard op te geven, samen met het controlenummer en de vervaldatum, waarna de creditering van de verschuldigde bedragen onmiddellijk wordt doorgevoerd.
 3. Bij een online bestelling zal de klant zich steeds eerst moeten identificeren en registreren op de website van ALIEN MOBILITY. Hierbij geeft de klant de expliciete toestemming om zijn persoonsgegevens te verwerken conform de privacyverklaring van ALIEN MOBILITY. ALIEN MOBILITY verbindt zich ertoe de online bestelling zo snel mogelijk te verwerken en binnen de 48 uur na de ontvangst van de betaling van de online aankoop, krijgt de klant een email met daarop de levertermijn en tijdstip van levering. ALIEN MOBILITY houdt zich het recht voor het tijdstip van levering te wijzigen als er omstandigheden zijn buiten haar wil om die een vertraging in de levering veroorzaken.
 4. Bij het leveren van diensten of het offline leveren van producten, zijn facturen betaalbaar binnen de 14 dagen na factuurdatum op de bankrekening van ALIEN MOBILITY zoals vermeld op de factuur, tenzij contante betaling werd overeengekomen.
 5. Indien de factuur op de vervaldag niet is betaald, dan is van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een contractuele interest verschuldigd van 8% per jaar. De schadevergoeding ingevolge wanbetaling zal verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van 25 EUR.
 6. Elke aanvaarding van de offerte door de klant, met of zonder betaald voorschot, bindt deze laatste onherroepelijk. Indien een bestelling door de klant, om welke reden dan ook, wordt geannuleerd, zal ALIEN MOBILITY gerechtigd zijn een schadevergoeding van 30% van de waarde van de bestelling te eisen.
 7. De verzendkosten van zowel online als offline aangekochte goederen zijn afhankelijk van de overeengekomen verzendwijze en maken onlosmakelijk deel uit van de overeenkomst.

EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Alle door de ALIEN MOBILITY geleverde zaken, ongeacht waar deze zich bevinden, blijven eigendom van de ALIEN MOBILITY totdat de klant de hoofdsom, eventueel verhoogd met interesten en kosten en alle overige vorderingen in verband met zijn tekortschieten in de nakoming, heeft voldaan.
 2. Tot het ogenblik van volledige betaling is het de klant verboden om goederen over te dragen, in pand of als waarborg te geven of in welke vorm dan ook aan derden uit te lenen of er op gelijk welke wijze over te beschikken.

GEHEIMHOUDING

ALIEN MOBILITY verplicht zich tot geheimhouding van alle gegevens van de klant waarvan zij weet of kan aannemen dat ze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhouding strekt zich ook uit tot na de beëindiging van de opdracht.

De wijze waarop ALIEN MOBILITY omgaat met de persoonsgegevens van haar klanten staat vermeld in de privacyverklaring die kan gevonden worden op de website van Alien Mobility.

INTELLECTUELE EIGENDOM

De aankoop van een product van ALIEN MOBILITY of het afsluiten van een contract met ALIEN MOBILITY geeft de klant op geen enkele wijze rechten op de intellectuele rechten die ALIEN MOBILITY toebehoren. Dit contract draagt geen enkel (intellectueel) eigendomsrecht, licentie of gebruiksrecht over van ALIEN MOBILITY aan de Klant. Alle rechten van ALIEN MOBILITY (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten, rechten met betrekking tot handelsmerken, sui generis databankrechten, logo’s, beeldmerkrechten, titelrechten, octrooien blijven onbeperkt (intellectueel) eigendom van ALIEN MOBILITY.

AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEBREKEN

 1. Na de levering moet elke klacht wegens verborgen gebreken aan het product, van welke aard dan ook, door de klant binnen de 15 werkdagen vanaf de levering van goederen of de begindatum van het presteren van de diensten worden bekendgemaakt aan ALIEN MOBILITY en dit per aangetekende brief. De levering dekt de zichtbare gebreken.
 2. De aansprakelijkheid van ALIEN MOBILITY is in alle gevallen steeds beperkt tot het bedrag van de geleverde goederen of diensten met betrekking tot het element dat aanleiding gaf tot de aansprakelijkheid.
 3. Aansprakelijkheid van de ALIEN MOBILITY voor indirecte schade, daaronder valt gevolgschade, bedrijfsstagnatie, is in alle gevallen uitgesloten tenzij expliciet vermeld in de overeenkomst.

 

AANSPRAKELIJKHEID TEGENOVER CONSUMENTEN

 1. Een consument die een product online of offline koopt bij ALIEN MOBILITY en vaststelt dat het product dat werd geleverd niet overeenstemt met hetgeen hij besteld heeft, kan gedurende een termijn van 2 jaar na de verkoop aan ALIEN MOBILITY vragen om het product te herstellen of om te ruilen met een exemplaar van het product dat hij heeft aangekocht dat geen gebreken vertoont. Art. 1649 bis en volgende BW zijn van toepassing.
 2. Een consument die een product online aankoopt heeft 14 dagen bedenktijd. Hij heeft het recht om uiterlijk 14 dagen na ontvangst het product onbeschadigd en in de originele verpakking en correct gefrankeerd terug te bezorgen. De consument zal ook zijn bankrekening opgeven waarop de betaalde aankoopsom door ALIEN MOBILITY terug kan worden gestort.

 

ONTBINDING

 1. Wanneer de klant met ALIEN MOBILITY een dienstverleningscontract aangaat en nalaat één of meer verbintenissen uit te voeren, zal de ALIEN MOBILITY het recht hebben om ofwel de gedwongen uitvoering te eisen, ofwel om de overeenkomst van rechtswege, na eerst de klant schriftelijk in gebreke te hebben gesteld, te ontbinden door middel van een ter post aangetekende brief. In geval van ontbinding zal de klant gehouden zijn tot betaling van de goederen die reeds geleverd zijn en/of diensten die reeds werden uitgevoerd vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% van de overeengekomen prijs.
 2. In geval de klant de overeenkomst wenst te ontbinden wegens contractuele wanprestatie van ALIEN MOBILITY, dan zal zij ALIEN MOBILITY eerst schriftelijk en voorafgaandelijk in gebreke stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog haar contractuele verplichtingen na te komen dan wel haar tekortkomingen te herstellen. De klant dient zeer nauwkeurig en omstandig de tekortkomingen van ALIEN MOBILITY te preciseren in haar aangetekend schrijven.

OVERMACHT EN ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN (HARDSHIP)

In geval van onvoorziene gebeurtenissen die een wezenlijke invloed hebben op het economische aspect van een contract of in geval van overmacht (beide gebeurtenissen worden hierna “Overmacht” genoemd), wordt het contract ofwel dienovereenkomstig en te goeder trouw aangepast (bijvoorbeeld de uitvoeringstermijnen worden verlengd met de duur van de Overmacht) ofwel wordt het met onmiddellijke uitwerking door ALIEN MOBILITY beëindigd. Overmacht omvat maar is niet beperkt tot: oorlog, brand, terreuraanvallen, defecten in elektriciteitsnetwerk, defecten/in gebreke blijven van de netwerkbeheerder(s)………..en andere gebeurtenissen die buiten de controle van ALIEN MOBILITY liggen.

 

PRIVACY

ALIEN MOBILITY bewaart als verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens de persoonlijke gegevens die haar worden toevertrouwd. Ze gebruikt deze gegevens om de opdrachten die ze ontvangt goed te kunnen uitvoeren. ALIEN MOBILITY heeft ook een gerechtvaardigd belang om de contactgegevens van de klanten en van de gebruikers/bezoekers van de website te informeren per post of per mail over de diensten die ze aanbiedt al dan niet in het kader van reclamecampagnes of nieuwsbrieven en e-commerce. Door het aanvaarden van huidige algemene voorwaarden bevestigt de klant kennis te hebben van de privacy policy van ALIEN MOBILITY waarin wordt beschreven welke persoonsgegevens van de klant worden verwerkt, op welke wijze ze worden verwerkt en hoe ze worden beschermd. Bovendien bevat de privacy policy ook de rechten en verplichtingen van de klant in het kader van de privacy wetgeving.

Indien u een klacht heeft over de werkwijze van ALIEN MOBILITY kan u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail contact@apd-gba.be

TOEPASSELIJK RECHT

 1. Al de overeenkomsten tussen de klant en ALIEN MOBILITY worden beheerst door het Belgisch recht.
 2. Ingeval van betwistingen voortvloeiend uit de overeenkomst zullen deze beslecht worden voor de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen.

WIJZIGINGEN

Indien ALIEN MOBILITY wijzigingen wenst door te voeren aan onderhavige algemene voorwaarden dan zal zij de klant hiervan persoonlijk op de hoogte brengen.